Stichwort- und Ansprechpartnersuche

Zusatzinfos am rechten Rand

Hauptinhaltsbereich

Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników


deutsch / niemiecki


Podatek obrotowy

Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth jest właściwym centralnym urzȩdem skarbowym dla wszystkich przedsiebiorców, którzy wykazują obroty w Niemczech, a których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje siȩ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (przedsiȩbiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają siȩ od litery S do Z lub w przypadku spółek osobowych oraz kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają siȩ od litery S do Z).

W stosunku do polskich przedsiȩbiorstw/przedsiȩbiorstw budowlanych i ich pracowników / pracowników oddelegowanych w wyżej wymienionych przypadkach właściwym dla nich urzȩdem jest:

  • Urząd Skarbowy w Hameln, jeśli nazwisko przedsiȩbiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna siȩ od litery A do G,
  • Urząd Skarbowy w Oranienburg, jeśli nazwisko przedsiȩbiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna siȩ od litery H do L,
  • Urząd Skarbowy w Cottbus, jeśli nazwisko przedsiȩbiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna siȩ od litery M do R.

Centralna wlaściwość Urzȩdów Skarbowych w Hameln, Oranienburgu, Cottbus i Nördlingen z oddziałem w Donauwörth dla zagranicznych przedsiȩbiorstw i pracowników nie ulega zmianie, nawet jeśli osoba prawna dodatkowo posiada miejsce zamieszkania lub w przypadku spółek osobowych / kapitałowych, siedziba lub zarząd znajduje siȩ na terytorium Niemiec.

Procedura zwrotu podatku naliczonego

Rejestracja podatkowa w Urzȩdach Skarbowych w Hameln, Oranienburgu, Cottbus i Nördlingen z oddziałem w Donauwörth nie jest możliwa w szczególności, gdy:

  • nie są przeprowadzone żadne transakcje podlegające opodatkowaniu lub
  • dokonywane są tylko transakcje, za które odbiorca usługi zobowiązany jest zapłacić podatek (§ 13b niemieckiej Ustawy o podatku VAT).

W tych przypadkach zwrot podatku naliczonego nastȩpuje wyłącznie na podstawie tzw. procedury podatku naliczonego przeprowadzanej przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy.

Wnioski o zwrot podatku naliczonego składane przez spółki z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie w kraju, w którym spółka ma siedzibȩ. Wnioski należy składać w kraju członkowskim, w którym podmiot gospodarczy ma siedzibȩ, najpóźniej do dnia 30 września roku nastȩpujacego po tym, w którym powstało roszczenie o wynagrodzenie. W razie pytań dotyczących procedury składania wniosku elektronicznego w procedurze zwrotu podatku naliczonego należy siȩ skontaktować z właściwym organem podatkowym w kraju zamieszkania.

Postȩpowanie podatkowe w Urzȩdzie Skarbowym w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth

W przypadku transakcji, które wyłączają procedurȩ zwrotu podatku naliczonego, należy dokonać rejestracji podatkowej w Urzȩdzie Skarbowym w Nördlingen.
Złożyć należy deklaracje VAT oraz roczne zeznania podatku VAT, w których należy zgłosić obroty i podatki naliczone, jak również uiścić powstały podatek obrotowy. Nadwyżka podatku naliczonego zwracana jest przedsiȩbiorcom przez Urząd Skarbowy w Nördlingen.

Deklaracje VAT należy złożyć w okresie przewidzianym dla każdej deklaracji do 10 dnia po upływie danego okresu przewidzianego do złożenia deklaracji. Naliczony w deklaracji podatek (zaliczka) należy zapłacić w tym samym dniu.

Roczne zeznania podatku VAT należy złożyć do 31.05 roku nastȩpnego.

Deklaracje VAT oraz roczne zeznania podatku VAT należy przekazać zgodnie z urzȩdowym rejestrem danych drogą elektroniczną do Urzȩdu Skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące postȩpowania znajdują siȩ na stronie: www.elster.de


deutsch / niemiecki


Do początku strony

Zu den Zusatzinfos am rechten Rand