Stichwort- und Ansprechpartnersuche

Zusatzinfos am rechten Rand

Hauptinhaltsbereich

Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników


deutsch / niemiecki


Rejestracja podatkowa

Właściwym Urzȩdem Skarbowym odpowiedzialnym za rejestracjȩ podatkową przedsiębiorstw budowlanych, mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth, jeśli nazwisko przedsiȩbiorcy, nazwa spółki cywilnej lub spółki kapitałowej (osoby prawnej) zaczyna siȩ od litery S do Z.

Do wydania decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku od usług bodowlanych oraz do zgłoszenia podatku VAT wymagany jest niemiecki numer identyfikacji podatkowej, który przyznawany jest po doręczeniu i sprawdzeniu następujących dokumentów:

dla przedsiębiorstw jednoosobowych

dla spółek kapitałowych

dla spółek osobowych

Do początku strony

Rejestracja podatkowa pozostałych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem przedsiębiorstw budowlanych) dla celów podatku obrotowego

Jeżeli przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi działalność na terenie Niemiec i w związku z tym podlega przepisom postępowania podatkowego w Niemczech, działalność tą należy zgłosić we właściwym dla niego Urzędzie Skarbowym. W dalszej kolejności przesłane zostaną niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji podatkowej. Po wpłynięciu kompletnie wypełnionych dokumentów nastąpi sprawdzenie rejestracji podatkowej oraz ewentualnie przydzielenie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej.

Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth jest właściwym Urzȩdem Skarbowym w stosunku do przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzących działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem obrotowym na terenie Republiki Federalnej Niemiec, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od litery S do Z.

Uwaga:
W celu otrzymania niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej dotyczącego podatku obrotowego (§ 27a niemieckiej Ustawy o podatku VAT) przedsiȩbiorca powinien złożyć pisemny wniosek. Wniosek ten należy skierować do Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego lub do właściwego Urzędu Skarbowego.


deutsch / niemiecki


Do początku strony

Zu den Zusatzinfos am rechten Rand