Stichwort- und Ansprechpartnersuche

Zusatzinfos am rechten Rand

Hauptinhaltsbereich

Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników


deutsch / niemiecki


Podatek dochodowy

Podatki dochodowe: podatek dochodowy od osób fizycznych / podatek dochodowy od osób prawnych / podatek dochodowy od przedsiȩbiorstw

W zasadzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu pomiedzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec - zwanej dalej DBA - reguluje przepisy mówiace o tym, że prawo opodatkowania działalnosci gospodarczej przedsiȩbiorstwa należy do kraju, w którym przedsiȩbiorstwo posiada swoją siedzibȩ (Rzeczpospolita Polska).

Przedsiȩbiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, którego siedziba znajduje siȩ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które jednak w Niemczech, jako kraju, w którym wykonywana jest działalność posiada zakład pracy lub stałego przedstawiciela w rozumieniu artykułu 5 umowy DBA, podlega zgodnie z artykułem 7 umowy DBA wraz z jego osiągniȩtymi dochodami niemieckim przepisom opodatkowania dochodowego (podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od przedsiȩbiorstw). Dlatego przedsiȩbiorstwa są zobowiązane do złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych do dnia 31.05. roku nastȩpnego.

Przedsiȩbiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech są zobowiązane do przesłania niemieckiemu Urzȩdowi Skarbowemu dokumentów wymaganych do kontroli zakładu pracy i opodatkowania dochodów (Formularz „Kontrola obowiazku podatkowego w Niemczech" ).

Własciwym Urzȩdem Skarbowym odpowiedzialnym jest Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth, o ile przedsiȩbiorcy, których miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje siȩ w Rzeczpospolitej Polskiej wykonują usługi budowlane na terytorium Niemiec, jeśli nazwisko przedsiȩbiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna siȩ od liter S do Z.

Prawo opodatkowania przysługujące państwu niemieckiemu jako krajowi, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zgodnie z artykułem 7 oraz 5 umowy DBA, jest sprawdzane pod wzglȩdem podatkowym przez Urząd Skarbowy.

W związku z tym, co roku wysyłane są monity przypominające o złożeniu deklaracji podatkowej, o ile nie została ona już dostarczona lub nie podano jeszcze żadnych danych dotyczących obowiazku podatkowego w Niemczech za dany rok. Ponieważ podstawy opodatkowania mogą zmieniać siȩ co roku, na przykład poprzez utworzenie zakładu pracy na placu budowy lub montażu (na okres powyżej 12 miesiȩcy) zgodnie z artykułem 5 ustȩp 3 umowy DBA, należy złożyć informacje za każdy rok kalendarzowy, w którym przedsiȩbiorstwo prowadziło działalność gospodarczą na terenie Niemiec.

Umowa pomiȩdzy Rzeczpospolita Polska a Republika Federalna Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (PDF)


deutsch / niemiecki


Do początku strony

Zu den Zusatzinfos am rechten Rand