Stichwort- und Ansprechpartnersuche

Zusatzinfos am rechten Rand

Hauptinhaltsbereich

Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników


deutsch / niemiecki


Podatek od usług budowlanych

Wynagrodzenia za usługi budowlane podlegają według niemieckiego prawa o podatku dochodowym szczególnemu odliczeniu od podatku (tzw. potrącenie podatku przy robotach/usługach budowlanych), o ile zleceniodawca (odbiorca świadczonych usług) jest przedsiębiorcą. Następnie zleceniodawca może dokonać potrącenia podatku od świadczenia wzajemnego w wysokości 15% oraz jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia w następnym miesiącu płatności we właściwym dla zleceniobiorcy (świadczącego usługę) Urzędzie Skarbowym.

Właściwym Urzędem Skarbowym odpowiedzialnym jest Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth, o ile przedsiębiorcy, których miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje się w Rzeczpospolitej Polskiej wykonują usługi budowlane odbiorcom na terytorium Niemiec, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od litery S do Z.

Odliczenia podatku należy dokonać również wtedy, jeżeli dochody, które podlegają potrąceniu od podatku zgodnie z § 48 niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym, nie mogą być opodatkowane w Niemczech zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (§ 48d ustęp 1 niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym).

Potrącenie podatku przez zleceniodawcȩ nie nastȩpuje w szczególności wtedy, gdy zleceniobiorca przedłożył swojemu zleceniodawcy w dniu płatności ważną decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku zgodnie z § 48b niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym.

Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku zleceniobiorca może złożyć pisemny wniosek we właściwym dla niego Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku wraz z doręczeniem kwestionariusza rejestracji podatkowej (rejestracja podatkowa).

Przedsiębiorstwu nie posiadającemu siedziby na terenie Niemiec właściwy dla niego Urząd Skarbowy wyda decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli jest udowodnione, że zleceniobiorca wypełnia swoje obowiązki podatkowe w Niemczech zgodnie z przepisami. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku jest również możliwe, jeżeli przedsiębiorca nieposiadający siedziby na terenie Niemiec może przedstawić w wiarygodny sposób, że nie ma do zapłacenia w Niemczech żadnych podatków (na przykład w przypadku krótkoterminowej działalności w Niemczech). Ewentualnie Urząd Skarbowy ustala informacje na podstawie wypełnionego kwestionariusza. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w karcie informacyjnej dotyczącej odliczeń od podatku przy robotach/usługach budowlanych zgodnie z § 48 niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym.

Formularze:

  • Merkblatt zum Steuerabzug bei Bauleistungen nach § 48 Einkommensteuergesetz
  • Anmeldung über den Steuerabzug bei Bauleistungen
  • Antrag auf Erstattung von Abzugsbeträgen (§ 48c Abs. 2 EStG)
  • Fragebogen zur Freistellung vom Steuerabzug bei Bauleistungen nach § 48b Abs. 1 Satz 1 EStG (deutsch)
  • Fragebogen zur Freistellung vom Steuerabzug bei Bauleistungen nach § 48b Abs. 1 Satz 1 EStG (polnisch) (PDF, 5 Seiten, 98 KB)

  • deutsch / niemiecki


    Do początku strony

    Zu den Zusatzinfos am rechten Rand